Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Le Hung Tien,
Chan dung ao
http://talachu.org/tho.php?bai=166&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 52.91.185.49)