Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Nguyen Huu Hong Minh,
Via tu
http://talachu.org/tho.php?bai=170
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 3.236.27.143)