Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Bui Chat,
Cai lon bo đi
http://talachu.org/tho.php?bai=18&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.226.41.91)