Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Bui Chat,
Cai lon bo đi
http://talachu.org/tho.php?bai=19&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 23.20.166.68)