Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Dinh Linh,
Linh Dinh Chich Khoai
http://talachu.org/tho.php?bai=241&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 107.23.176.162)