Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Nguyen Quoc Chanh,
E, tao day
http://talachu.org/tho.php?bai=29&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 52.91.185.49)