Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Nguyen duc Tung,
Ba chum tho
http://talachu.org/tho.php?bai=220&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.236.246.85)