Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Dang Chan Nhan,
Hinh dung / Imagination (tap tho / Poems)
http://talachu.org/tho.php?bai=236&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 52.91.185.49)