Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Phan Thi Vang Anh,
Gui VB
http://talachu.org/tho.php?bai=58&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.236.246.85)