Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Dinh Linh,
Hau Viet ngu
http://talachu.org/tho.php?bai=53&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 34.229.126.29)