Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Phun Thanh Chung,
Ba toi
http://talachu.org/truyen.php?bai=211&
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.145.83.79)