talawas chủ nhật

 
Thơ :: 21.05.2006
Lê ĐạtNgó lời
(Thơ Haikâu)
 

Mắt Đáp Cầu

Nghe tác phẩm


Đương nắng
đường rùng lạnh
Mi rừng em gió lùa
Hay nỗi tím mùa xưa
Bằng lăng động
bước hoa cà
em vào tuổi
Chớp đầu sông
con dông tím giải nồng
Mây bồng bầy mơ trắng rỉa lông
Màu kỷ niệm
mắt Đáp Cầu
đuổi bướm

 

Chim gõ mõ

Nghe tác phẩm


Tim lặng lạnh gốc bồ đề mưa cũ
Chim gõ mõ kiếp xưa
chưa hết rũ lụy tình

 

Qua cầu

Nghe tác phẩm


Ương bước dấn thương cầu bất trắc
Em mắt Sa-tăng
mặt Phật bà

 

Thề bồi

Nghe tác phẩm


Đất lở đá mòn một hai chìm nổi
Thề bồi lời cát lỗi phải lầm sông

 

Cuối kỷ XX ...

Nghe tác phẩmCuối kỷ XX
bồng bềnh cò vỡ tổ tha hương
biển độ
Có phải quê tượng thần loang lổ
chữ cũ dối lừa
trăng xưa tình phụ
Sóng bạc địa cầu
XXI bờ đâu

 

Ảo thuật

Nghe tác phẩm


Em tay xoè một con chim cánh thắm
Cắp tim anh
vù nghìn dặm thiên di
Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
Dõi bóng chim
tìm một bóng tim